انرژی انتهای فضا سه رنگ است .  
c دانه امتحان است. توده ای که به وسیله آنها فواره ای عجیب را به برخوردشان بوجود میآورد و خبر ده آنها را که مایعی است که قسمت می شود بین آنها هر نوشیدنی حاضر شده