خطبه 106

الحمد لله الذی شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده، واعز ارکانه علی من غالبه، فجعله امنا لمن علقه، وسلما لمن دخله، وبرهانا لمن تکلم به، وشاهدا لمن خاصم به، ونورا لمن استضاء به، وفهما لمن عقل، ولبا لمن تدبر، وآیة لمن توسم، وتبصرة لمن عزم، وعبرة لمن اتعظ، ونجاة لمن صدق، وثقة لمن توکل، وراحة لمن فوض، وجنة لمن صبر. فهو ابلج المناهج واضح الولائج، مشرف المنار، مشرق الجواد، مضیء المصابیح، کریم المضمار، رفیع الغایة، جامع الحلبة، متنافس السبقة، شریف الفرسان. التصدیق منهاجه، والصالحات مناره، والموت غایته، والدنیا مضماره، والقیامة حلبته، والجنة سبقته.

ستایش خداوندی را سزاست که اسلام را شریعتی قرار داد و آسان نمود شرایع اش را توسط آنچه که او وارد نمود و عزیز تر گرداند ارکان آنرا توسط غلبه کردن او و ساخته است او را امینی بر آنچیزی که علاقه داشت (سیاهچاله) و سلامت داشت او را به آنچه داخلش شد و دلیلی گرداند به آنچه که از او صحبت می کرد و شاهدی بر آنچه اقامه دادخواهی می کرد و نوری شد به وسیله آنچه به آن روشن گردید و فهماند به او توسط عقل و خالصش کرد به تفکر و نشانه ای به آنچه جستجو می کرد و  روشنگری به آنچه عزم نموده بود و عبرتی به آنچه اندرز گرفت و عمل کرد و نجات یافته ای به آنچه صداقت داشت و اعتماد کننده ای به آنچه توکل کرد و آسایش یافته ای به اختیار و حفاظی به آنچه صبر کرد

پس اوست راه آشکار راهها و واضح ترین رخنه کنندگان در کنار محل نور درخشان سخاوت ، روشن کننده ستارگان،  بهترین حوزه و میدان ، بالاترین جا، کاملترین عرصه و میدان