دل باز هوای تو دارد

برای من این حال هزاران ز تو نکته دارد


وقتی فکر گناه یا اشتباهی به ذهنم می رسد و یا عملکرد اشتباهی از من سر می زند از دهان خودم بوی بدی استشمام می کنم

و زمانی که حال خوبی دارم و یاد خداوند می افتم حال و هوای بارانی برای دلم باز می شود


از این مکان تا انتهای کائنات ... است و این فاصله برای رسیدن به تو که در قلب من آمده ای کافی است .

تو را در تغییر حالاتم می بینم