نومه به عربی یعنی ناشناس فإذا قام القائم بخراسان الذی أتی من الصین و ملتان، پس زمانی است که قیام کند قیامگر به خراسان که از چین و اقوام مختلف آمده است
شاید همین روزای خدا قیام شد ...
اینستای من:

garibeh1984